International Committee to Save

the Archeological Sites of Pasargad

 

Link to English Section

1
 

پيوند به صفحه اصلی

به پيشنهاد بنياد ميراث پاسارگاد سال 1388، سال اصفهان نام گرفت

مطالب مربوط به اصفهان، به مناسبت سال ميراث فرهنگی و طبيعی اصفهان

سال 1388 خورشيدی سال ميراث فرهنگی و طبيعی اصفهان

 

با سپاس از  پرويز هراتی نژاد

مدير خبرگزاری کورش

برای تهيه اين بنرها:

تازه ترين عکس های ميراث در خطر  اصفهان

از: محمدصالحی زاده

بيانيه ی بنياد ميراث پاسارگاد به مناسبت سال نوی ايرانی و سال اصفهان

فارسی    انگليسی    آلمانی

همکاری جهانی برای نجات اصفهان

فارسی ـ انگليسی ـ  آلمانی

 

اصفهان شهر زيبای کدام خداست؟!

آن ها که ستمگرند، با حق مقابله می کنند

خليفه و شهرزاد زيبای اصفهان

سال اصفهان در سايت پی. ام. پرسيک

پس از زاینده رود این بار کرخه مزه نفت را چشید

ظل السلطان ها به جان اصفهان افتاده اند ! 

72 خبر در 3 سال از متروی اصفهان

خطر در 2 قدمی سی و سه پل

مديران متروی اصفهان يا مغول های ويرانگر زمان ما

دومین نامه سرگشاده ائتلاف ملی حامیان میراث اصفهان به استاندار اصفهان در خصوص متروی اصفهان

پس از زاینده رود این بار کرخه مزه نفت را چشید

نامه سرگشاده به مشایی : چرا از مردم اصفهان برای صیانت از میراث جهانی اصفهان پشتیبانی نمی کنید ؟

 

از يک اصفهانی برای اصفهان:

نصفی جَهون، ویرون شُدِس     دلی مردمش پُرخون شَدس

مترو شُدس بلای جون          سی و سه پُلش داغون شُدِس

 

با سپاس از ايرج يوسف نژاد سردبير خبر نت

برای تهيه اين  نمايش تصويری از اصفهان به مناسبت سال اصفهان